Ścieki

1. Azot amonowy
2. Azot azotanowy
3. Azot azotynowy
4. Azot Kjeldahla
5. Azot ogólny
6. Azot ogólny
7. Azot ogólny metodą obliczeniową
8. BZT5
9. BZT2+5
10. Chlorki
11. Chrom ogólny
12. Chrom VI
13. ChZT
14. Cynk
15. Detergenty anionowe
16. Fenole lotne
17. Fosfor ogólny
18. Fosforany
19. Kadm
20. LKT
21. Mangan
22. Miedź
23. Nikiel
24. Odczyn pH
25. Ołów
26. OWO
27. Przewodność elektryczna
28. Siarczany
29. Siarkowodór i siarczki
30. Substancje ekstrahujące eterem naft.
31. Temperatura
32. Tlen rozpuszczony
33. Zawiesina ogólna
34. Zasadowość
35. elazo
36. elazo
37. Chlor wolny
38. Zagniwalność
39. Liczba grupy coli i Escherichia coli w ciągu 24 godzin.do wód powierzchniowych
40. Wykrywanie i izolacja Salmonella z wód powierzchniowych i ścieków wg metodyki PZH ZHK : 2001
41. Obecność bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella
42. Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp.
43. Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Toxocara sp.
44. Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Trichuris sp.
45. Wykrywanie i oznaczanie liczby Enterobacteriaceae
46. Oznaczenie liczby Escherichia coli

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych