Woda

BADANIE FIZYKOCHEMICZNE
1. Barwa
2. Mętność
3. Zapach
4. pH
5. Przewodność elektryczna
6. Amonowy jon
7. Azotany
8. Azotyny
9. elazo
10. Mangan
11. Chlorki
12. Twardość ogólna
13. Indeks nadmanganianowy
14. Smak
15. Siarczany
16. Zasadowość
17. Azot Kjeldahla
18. Azot ogólny
19. Azot ogólny
20. Azot ogólny metodą obliczeniową
21. BZT5
22. BZT2+5
23. ChZT
24. Detergenty anionowe
25. Fosfor ogólny
26. Fosforany
27. Substancje ekstrahujące eterem naftowym
28. Tlen rozpuszczony
29. Temperatura
30. Zawiesina ogólna
31. Sucha pozostałość
32. Chlor wolny
33. Chlor wolny*
34. Chlor całkowity*
35. Chlor związany (z obliczeń)
36. Potencjał redox
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
37. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe grupy coli/metoda filtracji membranowej
38. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Escherichia coli /metoda filtracji membranowej
39. Określanie ogólnej liczby kolonii metodą posiewu na agarze odżywczym w 22º C po 68 h.Określanie ogólnej liczby kolonii metodą posiewu naagarze odżywczym w 22º C po 72 h
40. Określanie ogólnej liczby kolonii metodą posiewu na agarze odżywczym w 36º C po 48h
41. Ogólna liczba bakterii w 30°C przez 5 dni
42. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe enterokoków kałowych/ metoda filtracji membranowej
43. Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli i Eschericha coli. Metoda NPL Colilert
44. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii Pseudomonas aeruginosa metodą filtracji membranowej.
45. Liczba Clostridium perfringens wraz ze sporami
46. Liczba przetrwalników bakterii redukujących siarczyny (clostridia)
47. Liczba bakterii Legionella spp.
48. Obecność bakterii Legionella spp.
49. Obecność bakterii Legionella pneumophila
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
1. Liczba bakterii Legionella spp.
2. Obecność bakterii Legionella spp.
3. Obecność bakterii Legionella pneumophila
1. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe grupy coli /metoda filtracji membranowej
2. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Escherichia coli /metoda filtracji membranowej
3. Określanie ogólnej liczby kolonii metodą posiewu na agarze odżywczym w 22º C po 72 h
4. Określanie ogólnej liczby kolonii metodą posiewu na agarze odżywczym w 37º C po 24h
5. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe enterokoków kałowych/ metoda filtracji membranowej
6. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii Pseudomonas aeruginosa metodą filtracji membranowej.
7. Clostridia redukujące siarczyny (łącznie z przetrwalnikami)
1. Eschericha coli
2. enterokokI kałowe
BADANIE FIZYKOCHEMICZNE
1. Mętność
2. pH
3. Azotany
4. Indeks nadmanganianowy
5. Temperatura
6. Chlor wolny
7. Chlor wolny
8. Chlor całkowity
9. Chlor związany (z obliczeń)
10. Potencjał redox
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
1. Oznaczanie liczby gronkowców koagulazo- dodatnich w środowisku wodnym metodą filtrów membranowych wg metodyki PZH ZHK : 2007.
2. Wykrywanie i izolacja Salmonella z wód powierzchniowych i ścieków wg metodyki PZH ZHK : 2001.
3. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii Pseudomonas aeruginosa metodą filtracji membranowej.
4. Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli i Eschericha coli.Metoda NPL Colilert
5. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe enterokoków kałowych/ metoda filtracji membranowej
6. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe grupy coli /metoda filtracji membranowej
7. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe grupy coli /metoda filtracji membranowej
8. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Escherichia coli /metoda filtracji membranowej
9. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Escherichia coli /metoda filtracji membranowej
10. Określanie ogólnej liczby kolonii metodą posiewu na agarze odżywczym w 36º C po 48h
11. Liczba bakterii Legionella spp.
12. Obecność bakterii Legionella spp.
1. Azot amonowy
2. Azot azotanowy
3. Azot azotynowy
4. Azot Kjeldahla
5. Azot ogólny
6. Azot ogólny
7. Azot ogólny metodą obliczeniową
8. BZT5
9. Chlorki
10. Chrom ogólny
11. Chrom VI
12. ChZT
13. Cynk
14. Detergenty anionowe
15. Fenole lotne
16. Fosfor ogólny
17. Fosforany
18. Kadm
19. LKT
20. Mangan
21. Miedź
22. Nikiel
23. Odczyn pH
24. Ołów
25. OWO
26. Przewodność elektryczna
27. Siarczany
28. Siarkowodór i siarczki
29. Substancje ekstrahujące eterem naft.
30. Temperatura
31. Tlen rozpuszczony
32. Zawiesina ogólna
33. Zasadowość
34. elazo
35. elazo
36. Chlor wolny
37. Zagniwalność

Rozp. Min. Zdr. z dn. 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. 2015 poz. 1989)
Rozp. Min. Zdr. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. nr 85, poz. 466)
Rozp. Min. Zdr. z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2016)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych